STADGAR 

för Sveriges Skateboardförbund

Antagna 2012-01-20

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål | 2

2 § Organisation | 2

3 § Tillhörighet | 2

4 § Beslutande organ | 2

5 § Firmateckning | 2

6 § Verksamhets- och räkenskapsår | 2

7 § Stadgetolkning | 2

8 § Beslutsförhet i stadgefrågor | 2

9 § Upplösning av förbundet | 2

10 § Skiljeklausul | 3

 

 

2 kap Förbundsstyrelse

1 § Tidpunkt och kallelse | 4

2 § Sammansättning | 4

3 § Motionsförfarande | 4

4 § Föredragningslista | 4

5 § Yttrande- och förslagsrätt | 5

6 § Rösträtt och beslutsmässighet | 5

7 § Valbarhet | 5

8 § Beslut och omröstning | 5

9 § Extra förbundsmöte | 6

10 § Ikraftträdande | 6

 

 

3 kap Revision

1 § Revisorer och revision | 7

 

 

4 kap Förbundsstyrelsen

1 § Sammansättning | 8

2 § Förbundssstyrelsens åligganden | 8

3 § Kallelse och beslutsförhet | 9

4 § Prövningsrätt | 9

5 § Överlåtelse av beslutanderätten | 9

 

 

5 kap Föreningarna

1 § Medlem i förbundet | 10

2 § Utträde samt uteslutning av förening | 10

3 § Föreningarnas åligganden | 10

4 § Medlemskap i förening | 10

5 § Föreningsmedlems rättigheter och skyldigheter | 11

 

 

6 kap Tävling och uppvisning

1 § Tävlingsregler | 12

2 § Mästerskapstävlingar | 12

3 § Tillträde till tävling och uppvisning | 12

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Sveriges Skateboardförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att administrera och främja skateboardåkning i Sverige på sådant sätt att det står i överenskommelse med idrottsrörelsens verksamhetside´ enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbund (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet.

Sveriges Skateboardförbund ska motverka all form av diskriminering och aktivt verka för en dopingfri idrott samt verka för jämställdhet mellan könen.

2 § Organisation

Förbundet, som är en ideell förening, beestår av de lokala ideella föreningar som upptagits i förbundet som medlemmar.

3 § Tillhörighet

Förbundet har för avsikt att snarast upptas som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund, i dessa stadgar kallat RF, och avser därför att redan från start i tillämpliga delar följa dess stadgar och övriga bestämmelser.

4 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

5 § Firmateckning

Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller om förbundsstyrelsen så beslutar av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie förbundsmöte till och med nästpåföljande ordinarie förbundsmöte.

7 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av förbundsstyrelsen.

8 § Beslutförhet i stadgefrågor

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

9 § Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet krävs beslut av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

Vid upplösning av förbundet liksom vid eget utträde eller uteslutning enligt vad som framgår av 5 kap 2 § saknar medlem rätt till förbundets eventuella behållning eller egendom, däribland erlagd medlemsavgift.

Eventuellt överskott som blir resultat av avslutad likvidation skall tillfalla ideell organisation eller stiftelse med likartat ändamål som förbundet.

10 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, förbundet eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa eller i RF:s stadgar, lösas enligt lagen om skiljeförfarande.

 

 

2 FÖRBUNDSMÖTE

1 § Tidpunkt och kallelse

Förbundsmöte hålls årligen före utgången av april månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundsmöte får dock inte hållas vid tidpunkt då Riksidrottsstämman pågår.

Kallelse utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan senast två månader för mötet. Dessutom skall kallelse och dagordning för mötet jämte verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt inkomna motioner med förbundsstyrelsens yttranden hållas tillgängligt för föreningarna på Förbundets hemsida senast två veckor för mötet.

2 § Sammansättning

Förbundsmöte består av ombud utsedda av medlemsföreningarna. Förening får utse det antal ombud som

motsvarar antalet röster enligt 2 kap 6 §.

Ombud skall vara registrerad medlem i den förening vederbörande representerar, får ej företräda mer än en förening och har endast en röst.

Ombudsfullmakt skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet och skall innehålla ombuds rätt att utöva rösträtt.

Eventuella ersättare utses enligt samma regler som ordinarie ombud.

3 § Motionsförfarande

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmöte (motion) skall avges skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 31 december närmast före mötet.

Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter.

Förslag skall föreläggas förbundsmöte med förbundsstyrelsens yttrande.

4 § Föredragningslista

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden.

Vid förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. fastställande av röstlängd för mötet,

2. val av mötesordförande,

3. val av sekreterare för mötet

4. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt val av två rösträknare,

5. fråga om mötets behöriga utlysande,

6. godkännande av dagordning

7. behandling av förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna verksamhets- respektive räkenskapsåret,

8. behandling av revisorernas berättelse för samma tid,

9. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning av det sistlidna verksamhetsåret

10. fastställande av medlemsavgifter

11. fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår

12. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13. val av ordförande för en tid av ett år

14. val av tre ledamöter för en tid av två år, varje jämt kalenderår, och val av tre ledamöter varje udda kalenderår för en tid av två år.

15. val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, för en tid av ett år

16. val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, för en tid av ett år

17. val av ordförande och ytterligare två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

18. fastställande av styrelsearvode

19. beslut om val av ombud till RF- och SISU-stämmor jämte erforderligt antal suppleanter, samt

20. mötets avslutande.

5 § Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer, förutom ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ordförande i förbundets kommittèer i vad avser särskilt ärende och motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer dessutom förbundets arbetstagare, RF:s representant och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

6 § Rösträtt och beslutsmässighet

Vid förbundsmöte har varje medlemsförening en grundröst samt härutöver rätt till ytterligare en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar till föreningen per den 31 december närmast före mötet. Ingen förening har dock mer än fem röster.

Ombuds behörighet skall styrkas genom ombudsfullmakt undertecknad av föreningens firmatecknare. Varje ombud har en röst och får endast representera en förening.

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

7 § Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är registrerad medlem i en till förbundet ansluten förening senast den 31 december närmast före mötet.

Tjänsteman inom förbundet får inte väljas till ledamot av styrelsen.

Ledamot av förbundsstyrelsen eller kommitté samt tjänsteman är inte valbar till uppdrag som revisor eller revisorssuppleant.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas i första hand genom acklamation eller om så begärs genom votering.

Med undantag för de i 1 kap 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majorietet.

Val avgörs genom relativ majoritet vilket innebär att den som erhåller högst antal röster väljs oberoende av hur dessa röster förhåller sig till det totala antalet angivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet förutsatt att denne är röstberättigad, annars avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Extra förbundsmöte

Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla till extra förbundsmöte.

Förbundsstyrelsen är skyldig att sammankalla extra förbundsstämma när förbundets revisorer med angivande av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av minst tio medlemsföreningar som tillsammans representerar minst en tiondel av antalet röster enligt gällande röstlängd.

När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom en månad kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra förbundsmöte skall tillställas röstberättigade organisationer senast 14 dagar före mötet.

Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som krävt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden företas till avgörande.

Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då Riksidrottsstämma pågår.

10 § Ikraftträdande

Beslut fattat vid förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inget annat avtalas.

 

 

3 REVISION

1 § Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av minst en godkänd eller auktoriserad revisor.

Revisorerna skall senast fyra veckor före förbundsmöte, efter verkställd revision, till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse samt de för revision mottagna handlingarna.